SisHomemade Pattern FAQ

Więcej informacji znajdziesz w grupie /You can find more information in group SisHomemade Pattern Group

Żeby przeszukać FAQ na komputerze możesz użyć skrótu CTRL + F. Na telefonie wybierz opcję 'Znajdź na stronie', dostępną pod 3 kropkami w prawym górnym rogu. /To search the FAQ on your computer, you can use the CTRL + F shortcut. On the phone, select the 'Find on page' option, available under the three dots in the upper right corner.

 • Ogólne informacje/General information

  1. Rogi chusty wyginają się do góry (aniołkują), ilość ściegów się zgadza, co robić? /Corners goes up, numbers of stitches is correct, what should I do?
   Możesz zamienić 3 pierwsze oczka łańcuszka na 4 a ostatni słupek na słupek podwójny. /You can replace the first 3 chain stitches with 4 and the last double crochet with a treble crochet.
  2. Jak zacząć?How to start?
   Od 4 lub 5 oczek łańcuszka zamkniętych oczkiem ścisłym w okrąg (lub od magicznego pierścienia). Pierwszy rząd jest zrobiony do środka okręgu. /start with 4 or 5 chains joins with slip stitch (or make a magic ring). The first row is made to the center of the circle.
  3. Gdzie znajdę Wasze wzory?How to find your patterns?
   Darmowe w grupie SisHomemade Pattern Group (link) a wszystkie na naszej stronie sishomemade.pl. /You can find free pattern in our group SisHomemade Pattern Group (link) and all of our pattern at sishomemade.pl (link).
  4. Jak zrobić specjalne oznaczenie ... ?How to make special terms ...?
   Wszystkie oznaczenia są opisane w legendzie. /You can find explanation of all special terms in pattern.
  5. Czy istnieje film z wzorem ... ?Is there a movie with a pattern ...?
   Żaden z naszych wzorów nie ma w tym momencie nagranego filmu. /None of our patterns have a film recorded at this moment.
  6. Czy wzór ... posiada schemat graficzny?Does the pattern ... have a chart?
   Wszystkie wzory posiadają schematy graficzne, znajdziesz je w linkach z punktu 3. /All patterns have charts, you can find them in the links from point 3.
  7. Jak zrobić półsłupek z hakiem?How to make hook single crochet?
   Odpowiedź w SisHomemade Pattern Group (link). /You can find answer in SisHomemade Pattern Group (link).
 • SisLove

  1. Rząd 7 z pierwszej części schematu nie zgadza się z rzędem 7 z drugiej. /Row 7 in the first part of the chart does not match with row 7 in the second part of the chart.
   Rzędy 1-7 narysowane są w całości. Od 8 rzędu schemat jest skrócony. Rows 1-7 are show in a whole. From the 8th rows are shortened.
 • Flower Valley

  1. Jak zrobić leżącego puffa z 24 rzędu?/How to make horizontal puff stitch?
   Odpowiedź w SisHomemade Pattern Group (link). /You can find answer in SisHomemade Pattern Group (link).
 • Allyana

  1. Jak zacząć?/How to start?
   Film z 7 pierwszymi rzędami znajdziesz tutaj: youtube (link). /You can find movie with 7 first rows here: youtube (link).
  2. Jak zrobić rząd 30?/How to make 30st row?
   Odpowiedź w SisHomemade Pattern Group (link). /You can find answer in SisHomemade Pattern Group (link).
 • SisLove Half Circle

  1. Na początku chusta wygina się w kształt rogalika, ilość ściegów się zgadza. /At the beginning, the shawl bends into a croissant shape, numbers of stitches is correct.
   Wszystko w porządku, ta chusta prostuje się wraz z przerabianiem kolejnych rzędów. /It's all right, this scarf straightens as you work the next rows.
  1. Druga i trzecia część zaczyna się od 8 rzędu, gdzie 7 pierwszych? /The second and third parts start from the 8th row, where the first 7?
   Po zrobieniu rzędu 31 z pierwszej części zaczynamy rząd 8II (nie ma rzędów 1II-7II). Po zrobieniu rzędu 31II robimy rząd 8III (nie ma rzędów 1III-7III). /After finish row 31 from the first part, we start row 8II (there are no rows 1II-7II). After finish row 31II we do row 8III (there are no rows 1III-7III).