REGULAMIN SKLEPU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Sishomemade - https://sishomemade.pl/shop od Łukasz Kłosiński, Os. 1000lecia, 22/10, 32-400 Myślenice, NIP: 681-207-47-24.
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Klient - osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym Sishomemade. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca,
  2. Sprzedawca - Łukasz Kłosiński, Os. 1000lecia, 22/10, 32-400 Myślenice, NIP: 681-207-47-24,
  3. Sklep - sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie https://sishomemade.pl/shop,
  4. Konsument - w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności,
  5. Konto Użytkownika - konto w Sklepie, przypisane do danego Klienta, zawierające dane podane podczas rejestracji,
  6. Regulamin - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet wzory w formie pdf. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie produktów elektronicznych.
 4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej https://sishomemade.pl/shop, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
§2 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI
 1. By móc złożyć zamówienie przez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768,
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci: a. rejestracji Konta i utrzymania Konta Użytkownika,b. formularza zamówienia,c. newslettera,d. formularza kontaktowego.
 3. Za świadczenie ww. usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 4. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z danej usługi wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy oświadczenie każdej z usług w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia sposób podany powyżej.
§3 ZAWIERANIE UMÓW
 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich.
 3. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia (bez rejestracji). Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki, w której określa sposób płatności.
 5. Następnie Klient klika przycisk "Zamawiam i płacę", który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.:określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 6. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę" znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 7. Kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę" jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku "Zamawiam i płacę".
 9. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez: a. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,b. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu.
§4 TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Strona internetowa udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:a. za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności (przedpłata)
 2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.
§5 DOSTAWA
 1. Produkty są dostarczane niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na adres e-mail wskazany przez Klienta.
§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Wszystkie produkty dostarczane za pośrednictwem Sklepu stanowią treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§7 REKLAMACJA PRODUKTU (RĘKOJMIA ZA WADY)
 1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: [email protected]
 3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko lub firmę kupującego,
  2. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji,
  3. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.),
  4. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru,
  5. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia,
  6. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu,usunięcie wady),
  7. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca przesyła opinię co do niezasadności reklamacji.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
§8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW
 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§9POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży jest prawo polskie, chyba, że prawo właściwe dla miejsca zamieszkania konsumenta reguluje jego uprawnienia w sposób korzystniejszy dla konsumenta.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 26-04-2022.